جزوه فیزیک2

جزوه فیزیک2

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 144 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 200
حجم 2201 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: بار الکتریکی و قانون کولن

تست های طبقه بندی شده فصل اول

پاسخنامه تست های طبقه بندی شده در فصل اول

فصل دوم: خازن – مقاومت و جریان

تست های طبقه بندی شده فصل دوم

پاسخنامه تست های طبقه بندی شده در فصل دوم

فصل سوم :میدان مغناطیسی

تست های طبقه بندی شده فصل سوم

پاسخنامه تست های طبقه بندی شده در فصل سوم

منابع

 

قسمتی از متن جزوه:
 


فصل اول: بار الکتریکی و قانون کولن  
  
نیروی الکترومغناطیسی نیروی موثر در ساختار اتمها و در پیوند اتمها در مولکولها و
جامدات اسـت. بسـیاری از خـواص مواد از

جمله کشسانی جامدات، کشش سطحی مایعات، نیروی فنر، اصطکاک و نیـروی عمـود بـر سـطح تمـاس همـه از نیروی

الکترومغناطیسی بین اتمها سرچشمه می گیرند. مبدا علم الکتریسیته به مشاهده فیلسوفان یونانی در حدود 600 سال قبل از میلاد

برمیگردد که متوجه شـدند قطعـ های از کهربای مالش داده شده، قطعات کوچک کاه را می رباید. مبدا علم مغناطیس به مشاهده این

واقعیت بر مـیگـردد کـه بعضی سنگها به طور طبیعی آهن را جذب میکنند. تلفیق دو علم الکتریسیته و مغناطیس به اورستد بر

مـیگـردد کـه مشاهده کرد جریان الکتریکی در یک سیم میتواند عقربه مغناطیسی قطبنما را منحرف کند.  

در ارتباط با اهمیت الکترومغناطیس، از کاربرد عملی این علم در مهندسی میتوان نام برد و از نظر تئوری بخشی از یـک نظریه

عمومیتر است که گرانش و کوانتوم را نیز در بر می گیرد.  

بار الکتریکی:  

وقتی میگوییم جسمی باردار شده منظورمان این است که این جسم دارای نابرابری بار است. اجسـام بـاردار بـر یکـدیگر نیرو وارد

میکنند. میتوان نشان داد که دو نوع بار الکتریکی مثبت و منفی وجود دارد. به عنوان مثال: دو میله شیشه ای مالش داده شده با ابریشم

یکدیگر را میراننـد. بـار روی میلـه شیشـهای را بـار مثبـت میخوانیم اگر میله پلاستیکی مالش داده شده با پوست هرا به میله شیش ای

مالش داده شده بـه ابریشـم نزدیـک کنـیم یکـدیگر را جذب  میکنند بار روی میله پلاستیکی را بار منفی مینامیم .

تست های طبقه بندی شده فصل اول  

اگر از یک بار الکتریکی نقطه ای مثبت دور شویم کدام گزینه در مورد سطوح هـم پتانسـیل آن درسـت است؟  

1) افزایش می یابد                  2) ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.  

3) تغییر نمی کند                    4)کاهش می یابد  

در الکترواستاتیک بدون آن که مقدار، نحوه توزیع و مکان بارهای الکتریکی را در فضا به ما داده باشـند وفقط بردار میدان

الکتریکی را در هر نقطه از فضا بدانیم، آنگاه کدام گزاره درست است؟ r E 
 
1) می توانیم درستی قانون گوس را تحقیق کنیم.  

2) می توانیم درستی قانون کولن را تحقیق کنیم.  

3) می توانیم مقدار، نحوه توزیع و مکان بارهای الکتریکی را با استفاده از معادلات ماکسول در فضا به دست آوریم.  

( 4   3و1 گزینه

اگـر اخـتلاف پتانسـیل بـین دو نقطـه (0و0و )A 1 و یک بار نقطه ای در مبدا مختصات قرار گرفته است 0( و0و )B 2 برابر

VAB 10= V باشد، فاصله نقطـه c روی محـور x از مبـدا مختصـات چقـدر باشـد تـا آنکـه  شود؟ VBC 6= V 

 2/1 m (4           4/1 m (3       3m (2        5m (1

 پاسخنامه

و…

 

 

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیک 1 به این قسمت مراجعه کنید.

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیک 2 به این قسمت مراجعه کنید.

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیک 3 به این قسمت مراجعه کنید.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود