جزوه زیست شناسی عمومی 1

جزوه زیست شناسی عمومی 1

جزوه زیست شناسی عمومی 1 ، کد 0179 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 66
حجم 5814 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


فصل اول

زیست شناسی (بیولوژی)

اساس شیمیای حیات

مولکول های زیستی

کربوهیدرات ها

پلی ساکاریدها

لیپید ها

چربی ها

پروتئین ها

نوکلئیک اسیدها

انواع واکنش های پروتئین ها

ویژگی های کلی یاخته

غشای سیتوپلاسمی

سیتوپلاسم

هسته

انواع سلول

سلولهای پروکاریوتی

سلول های یوکاریوتی

پروکاریوت ها

باکتری ها

ویروس ها

جدول خصوصیات و اعمال مشترک یاخته ای یوکاریوتها

دیواره یاخته ای و سلول گیاهی

پلاست ها

واکوئول

پلاسمودسم ها

لان

غشاء سیتوپلاسمی

غشاء پلاسمایی

غشاء و سطح یاخته ای

خاصیت های مهم غشاهای زیستی براساس ساختار دو لایه لیپیدی

انواع پروتئینها

پروتئین های بیرونی

پروتئین های درونی

نقش پروتئین های غشا

گلیگوپروتئین ها

تبادل مواد از غشاء

انتشار(پخش)

اسمز

پخش آسان شده

انتقال فعال

اندوسیتوز

آگزوسیتور

شبکه آندوپلاسمی

شبکه اندوپلاسمی ناصاف

شبکه آندوپلاسمی صاف

دستگاه گلژی

واکوئول ها

لیزوزوم

هتروفاژی

اتوفاژی

اندامک های تولید انرژی

میتوکندری ها

کلروپلاست ها

تقسیم یاخته ای

میوز

یاخته جانوری

یاخته گیاهی

 

فصل دوم:

گوناگونی و رده بندی جانداران

انواع رده بندی

رده بندی مصنوعی

رده بندی طبیعی

رده بندی فیلوژئتیک (تبارزایشی)

رده بندی بیوسیستماتیک (زی سازگان شناختی)

رده بندی ستوتاکسونومی

رده بندی عددی تاکسونومی

سطوح رده بندی جانداران و تعریف گونه

تعریف گونه

رده بندی جانداران به پنج فرمانرو و ویژگی های کلی هریک از آنها

جایگاه سه گونه از جانداران

فرمانرو (سلسله) تک زیان (تک سلولی)

باکتری ها

رده بندی باکتری ها بر حسب ریخت و چگونگی تجمع آن ها

باکتری های کروی

میکروکوکوس ها

دیپلوکوکوس ها

استرپتوکوکوس ها

نتراکوکوس ها

سارسین ها

استانیکوکوک ها

استانیلوکوک اورئوس

جدول تقسیم بندی کوکوس ها

طرحریخت اتواعی از باکتری ها

باکتری های میله ای

کلستریدیوم ها

باکتری های مارپیچی

باکتری های هلالی

رده بندی باکتری ها بر حسب ویژگی مولوکولی

کهن باتری ها

متانوژن

هالوفیل ها

ترمواسیدوفیل ها

هو باکتری

باکتری های فتواتوتروف

باکتری های کموهتروترووف

اسپیروکت ها

باکتری مولد هاگ درونی

آنتر و باکتری ها

میکوچلاسما

ریکتاسیاوکلامیدیا

سیانوباکتری ها

پروکلورون

قارچ ها

قارچ های ابتدایی

قارج های مخاطی

کپک های مخاطی

کپک های مخاطی یاخته ای

قارچ های پیشرفته

قارچ های یوغی

قارچ کیسه ای

قارچ کروی یا چتری

قارچ های پنهان یا ناقص

قارچ ها

بیماری های قارچ

مایکوزسین سطحی

مایکوزسین پوستی

مایکوزیس زیر پوستی

مایکوزیس سیستمیک

آغازیان

تاژک داران

ریشه پائیان

هاگ زیان

مژکداران

جلبک ها

شاخه دیاتومها

جلبک های قهوه ای

جلبک های قرمز

جلبک های سبز

گلسنگ ها

 

فصل سوم :

رده بندی گیاهان

خزه رست ها

نهانزادان اوندی

بازدانگان

نهان گلرستیان

نهانزادان اوندی

باردانگان

نهانداگان

رده بندی گیاهان

شاخه خزه گیان

ویژگی های خزه گیان

نهانزادان آوندی

ویژگی های گیاهان آوندی

ویژگی تکامل بازدانگان – نهاندانگان

ویژگی نهاندانگان

رده تک لپه ای ها

رده دو لپه ای ها

ویژگی های دولپه ای ها

گیاهان دو لپه ای

برچه

چرخه زندگی خزه

نمایش چرخه زندگی سرخسی به نام بسپایک

چرخه زندگی درخت کاج

چرخه زندگی نهاندانگان

 

فصل چهارم:

رده بندی جانوران

اسفنج ها

مرجان ها

کرم های پهن

کرم های لوله ای

نرم تنان

کرم های حلقوی

خارپوستان

شاخه اسفنج ها

شاخه کیسه تنان

شاخه کرم های پهن

کرم جگر یا کپلک

شاخه نماتودها

فیلاریا

کرم فلابدار

شاخه نرم تنان

رده دو کفه ای ها

رده شکم پائیان

رده سر پائیان

چرخه زندگی و ساختار کرم کدوی خوک

چرخه زندگی کپلک

شاخه مازه داران

زیر شاخه نیم مازه داران

زیر شاخه دم مازه داران

زیر شتخه سر مازه داران

زیر شاخه مهره داران

مهره داران

 

فصل پنجم :

گوارش مواد غذایی

فرآیند فتوسنتز

گوارش غذا در دهات

گوارش معدی

شیره معده

کیموس

دستگاه گوارش

دستگاه گوارش انسان

لایه های لوله گوارشی

غده های گوارشی

مری

معده

سلولهای ترشحی معده

روده کوچک

گوراش غذا در دوازده و بخش های دیگر روده کوچک

پانکراس

جذب در روده کوچک

روده بزرگ

اعمال فیزیولوژیکی کبد

تامین انرژی انسان

متابولیسم پایه

تغییرات اساسی متابولیسم پایه

سن

جنس

فعالیت فکری

تمرینات ماهیچه ای

غذا های انسان و ویتامین

سدیم کلرید

کلسیم

آهن

ویتامین ها

تقسیم بندی ویتامین ها

ویتامین C

ویتامین B

ویتامین B1

ویتامین B2

ویتامین B3PP

ویتامین B5

ویتامین H

ویتامین B9

ویتامین B12

ویتامین A

ویتامین D

ویتامین E

ویتامین K

هایپرویتامینوز

ضد ویتامین ها


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود