تحلیل و بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران

تحلیل و بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران

تحلیل و بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 دارای 237 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 237
حجم 288 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله حقوق

توضیحات کامل

فهرستمطالب:


فصل اول : کلیات تحقیق
بیان مسئله و تعریف آن
بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
هدف پژوهش
پرسش اصلی پژوهش
فرضیه های تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
روش تحقیق و گردآوری داده ها
حدود و قلمرو پژوهش
موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق
سازماندهی پژوهش
فصل دوم: چهارچوب نظری
گفتار اول : مباحث مفهومی و نظری توسعه
مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه
نظریات توسعه ( رهیافت نوسازی )
نظریات وابستگی ( رهیافت رادیکال)
مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه
دولت و روند توسعه در جوامع اروپائی
دولت و روند توسعه در کشور ای پیرامون
گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت درجهان سوم
حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی
تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری
اطلاعات
ضرورت اطلاعات
ارزش اطلاعات
معیار ها ی مفید بودن اطلاعات
سازماندهی اطلاعات:
مشخصات عصر اطلاعات
عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
فن آوری اطلاعات
اجزاء فن آوری اطلاعات:
کامپیوتر
شبکه های ارتباطی
معلومات خاص
وظایف فن آوری اطلاعات
فواید فن آوری اطلاعات
گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک
مقدمه:
تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک
فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
تاریخچه
موج اول: عصر کشاورزی
موج دوم: عصر صنعت
موج سوم؛ عصر اطلاعات
موج چهارم؛ عصر مجازی
گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
ارتباطات و توسعه
ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
اینترنت
کارکردهای اینترنت
خدمات اینترنت
اینترنت و توسعه
توسعه فرهنگی و اینترنت
توسعه اجتماعی و اینترنت
توسعه سیاسی و اینترنت
توسعه اقتصادی و اینترنت
گفتار سوم : توسعه فناوری اطلاعات
الف : توسعه فناوری اطلاعات
ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید
فناوری اطلاعات در سایر کشورها
گفتار چهارم : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
بازار، تقاضا و سرمایه گذاری
چالش های کشور های جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
محورهای برنامه توسعه ملیICT
محورهای اصلی اهدافICT
توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )
توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )
نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران
وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران
مسائل اساسی توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران
نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی
چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
گروه تشکیلات
گروه بودجه
گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع
گفتار سوم : انجمن شرکت های انفورماتیک ایران
مقدمه
اهداف
همکاری با دولت
همکاری‌های خارجی
ارکان انجمن
اهم فعالیت کمیته‌های انجمن
کمیته نرم‌افزار
کمیته سخت افزار
کمیته اینترنت
کمیته رفاه صنفی
کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website )
کمیته حل اختلاف
فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران
گفتاراول: دولت الکترونیک
دولت الکترونیک
موضوعها دولت الکترونیک
اهداف دولت الکترونیک
الزامات دولت الکترونیک
پشنیازهای دولت الکترونیک
ساختار دولت الکترونیک
کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک
جنبه های مختلف دولت الکترونیک
دولت الکترونیک از دید شهروندان
دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد
دولت الکترونیک از دید دولت
مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی
مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها
مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک
مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی
مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی
پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم
معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی
دولت الکترونیک در ایران
چشم انداز دولت الکترونیکی درایران
نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
اهداف دولت الکترونیکی درایران
راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران
گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران
اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
اتوماسیون فعالیتهای عمومی
فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی
سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات
فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک
گفتاراول : تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی چیست
قدمت تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی در جهان امروز
مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی
بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباط
حذف نسبی واسطه ها
افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان
سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
گفتار دوم :
مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی
مدل B2B
مدل‌های B2C وC2B
مدل C2C
مدل‌های در ارتباط با دولت
منظرهای تجارت الکترونیکی
حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
اتحادیه اروپایی
کشورهای آسه آن
توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
منافع
هزینه‌ها
موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی
گفتار سوم :
بانکدای‌ الکترونیک
بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌
لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌
مرکز شتاب
وظایف‌ سیستم‌ شتاب
شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
مزایای‌ شبکه‌ شتاب
شتاب‌ از زبان‌ آمار
نشر الکترونیکی
نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیه های پایان نامه
منا بع وماخذ

قسمتی از متن :


الف : بیان مسئله و تعریف آن

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود