جزوه آمار، سنجش و اندازه گیری رشته تربیت بدنی

جزوه آمار، سنجش و اندازه گیری رشته تربیت بدنی

این جزوه آموزشی جز جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکوری ها می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 249 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 249
حجم 8324 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: تعاریف آمار، ارزشیابی و اندازه گیري

فصل دوم: اهداف تربیتی

فصل سوم: انواع نمره و مقیاسها

فصل چهارم: زمینه هاي مورد بحث تربیت بدنی در ارتباط با سنجش و اندازه گیري

فصل پنجم: شرایط اساسی آزمون

فصل ششم: آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی و نمودارها)

فصل هفتم: آمار توصیفی (شاخصهاي گرایش مرکزي)

فصل هشتم: آمار توصیفی (شاخصهاي پراکندگی)

فصل نهم: آمار توصیفی (شاخصهاي موقعیت نسبی)

فصل دهم: نمرات استاندارد و انواع آن

فصل یازدهم: ضریب همبستگی و تفسیر آن

فصل دوازدهم: آمار توصیفی

تست هاي آمار توصیفی 

پاسخ تشریحی تستهاي آمار توصیفی

مجموعه تست 1

پاسخنامه 

مجموعه تست 2

پاسخنامه 

مجموعه تست 3

پاسخنامه 

مجموعه تست 4

پاسخنامه 

مجموعه تست 5

پاسخنامه

مجموعه تست 6

پاسخنامه

مجموعه تست 7

پاسخنامه

مجموعه تست 8

پاسخنامه 

مجموعه تست 9

پاسخنامه

منابع

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول: تعاریف آمار، ارزشیابی و اندازه گیري

آمار

آمار عبارت است از مجموعهاي از فنون یا روشهاي ریاضی براي جمعآوري، تنظیم، تحلیل و تعبیر و تفسیر داده هاي عددي. آمار

ابزار اساسی سنجش و اندازه گیري است.

ارزشیابی

فلسفه ارزشیابی رسیدن به اهداف غایی آموزش و پرورش و در نهایت جامعه است. ارکان مهم آموزش و پرورش عبارتنداز: هدف،

برنامه، روش، وسایل آموزشی، ارزشیابی.

ارزشیابی، تعیین ارزش یا داوري یا فرآیند سازمان یافته براي جمعآوري، تحلیل و تفسیر اطلاعات و تفسیر نتایج سنجش و اندازه

گیري است. به عبارت دیگر، دادن مفهوم و محتوا به اطلاعات حاصل از اندازه گیري و سنجش.

ارزشیابی فرآیندي است که از اندازهگیریها استفاده میکند و مقصود از اندازه گیري، گردآوري اطلاعات است. در فرایند ارزشیابی،

اطلاعات بر طبق استانداردهاي معینی تفسیر میشوند تا تصمیمگیري براساس آنها میسر باشد. آشکار است که موفقیت ارزشیابی به

کیفیت اطلاعات گردآوري شده بستگی دراد. فرآیند، اندازهگیري اولین گام در ارزشیابی است. نکته

مهم اینکه تا آزمون نباشد، اندازهگیري مفهوم پیدا نمیکند و چنانچه آزمون و اندازهگیري انجام نشود، امر ارزیابی مقدورنخواهد

بود.

هدف از ارزشیابی تسهیل در تصمیمگیري منطقی است و تعیین هدفها، اولین گام در فرایند ارزشیابی است.

هدفهاي اندازه گیري و ارزشیابی

هدف نهایی از اجراي آزمون، بهبود فرایند تصمیم گیري است. شش هدف کلی که فرایند آموزش را تسهیل میکنند، عبارتند از:

-1 جایگزین کردن: از آزمونها میتوان براي قرار دادن دانشآموزان در کلاس و گروهها مطابق با تواناییهایشان استفاده کرد.

-2 تشخیص دادن: آزمونها را میتوان براي تشخیص نقاط ضعف افراد به کار برد تا بتوان کار را به صورت فردي اصلاح کرد.

جایگزین کردن معمولاً شامل وضعیت فرد در ارتباط با دیگران میشود، ولی از آزمونهاي تشخیص براي مجزا کردننقایص ویژهاي

که وضعیت ضعیفی به وجود آوردهاند، استفاده میکنیم.

-3 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی: هدف از انجام دادن آزمون این است که تعیین کنیم آیا به اهداف مهم دسترسی پیدا کرده ایم ی انه.

جایگزین کردن، تشخیص دادن و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با هم اساس آموزش فردي را تشکیل می دهند.

-4 پیش بینی: نتایج آزمون را میتوان براي پیشبینی میزان پیشرفت فرد در فعالیتهاي آینده مورد استفاده قرار داد.

-5 ارزشیابی برنامه: نتایج آزمون شرکتکنندگان را میتوانیم به عنوان مدرکی براي ارزشیابی برنامه مورد استفاده قرار دهیم.

-6 انگیزش: نمرههاي آزمون میتواند در افراد انگیزش ایجاد کند.

تست هاي طبقه بندي شده تکمیلی سنجش و اندازه گیري    

الف) مقیاس هاي اندازه گیري  

.1 نسبت دادن اعداد به مقدار معینی از یک صفت را چه می گویند؟  

 1) ارزشیابی      2) نمره خام    ج) اندازه گیري     د) هدف رفتاري  

.2 براي بیان نتایج هر نوع اندازه گیري باید  

1) صفت مورد اندازهگیري قابل مشاهده باشد.  

2 ) وسیله اندازهگیري تهیه شود.  

3) مقیاس کمی تعیین گردد.  

4) صفت مورد اندازهگیري تعریف شود.  

.3 مقایسه و داوري براساس اطلاعات بدست آمده درباره فرد را با معیاري معین چه میگویند؟  

1) هدفهاي تربیتی  

2) ارزشیابی (سنجش)  

3) هدفهاي رفتاري عکس العملها  

4) استعمال  

.4 هدایت مستمر یادگیري از طریق کدامیک از انواع ارزشیابی انجام میشود. پیشرفت یادگیرندگان  

1) تکوینی     2) ورودي    3) تشخیصی    4) پایانی 

.5 در ارزشیابی اطلاعات به دست آمده وقتی مفید است که:  

1) به هدف ارزشیابی مربوط باشد (روایی)  

2 ) از خطاي اندازه گیري بدور باشد (پایانی) دقت و ثبات  

3) مقیاس کمی آن تهیه شده باشد  

4) الف و ب هر دو صحیح است.  

پاسخنامه  

 -1 گزینه ي « 3» صحیح است.  

 -2 گزینه ي « 4» صحیح است.  

 -3 گزینه ي « 4» صحیح است.  

 -4 گزینه ي « 1» صحیح است.  

 -5 گزینه ي « 4» صحیح است

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود