جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول

جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول

این مجموعه جز جزوات تست ها و پاسخ تشریحی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور می باشد،در قالب pdf و در 407 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 407
حجم 2210 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مجموعه تست سال های اخیر 1

زبان انگلیسی 

پاسخنامه

زبان عربی.

پاسخنامه

تاریخ ایران باستان.

پاسخنامه

تاریخ اسلام 

پاسخنامه

تاریخ جهان 

پاسخنامه

تاریخ ایران دوره اسلامی 

پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی

مجموعه تست سال های اخیر  2

زبان عمومی و تخصصی

پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی 

عربی

پاسخنامه عربی 

تاریخ ایران باستان

پاسخنامه تاریخ ایران باستان تاریخ اسلام 

پاسخنامه تاریخ اسلام 

تاریخ جهان 

پاسخنامه تاریخ جهان

تاریخ ایران دوره اسلامی 

پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی

مجموعه تست سال های اخیر 3

زبان عمومی و تخصصی

پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی 

زبان عربی

پاسخنامه عربی 

تاریخ ایران باستان

پاسخنامه تاریخ ایران باستان 

تاریخ اسلام 

پاسخنامه تاریخ اسلام

تاریخ جهان سال 

پاسخنامه تاریخ جهان .

تاریخ ایران دوره اسلامی

پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی 

مجموعه تست سال های اخیر 4

 زبان عمومی و تخصصی

پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی 

عربی 

پاسخنامه عربی

تاریخ ایران باستان 

پاسخنامه تاریخ ایران باستان

تاریخ اسلام 

پاسخنامه تاریخ اسلام

تاریخ جهان

پاسخنامه تاریج جهان 

تاریخ ایران دوره اسلامی

پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی 

مجموعه تست سال های اخیر 5

زبان عمومی و تخصصی

پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی 

زبان عربی

پاسخنامه عربی

تاریخ ایران باستان 

پاسخنامه تاریخ ایران باستان

تاریخ اسلام 

پاسخنامه تاریخ اسلام

تاریخ جهان

پاسخنامه تاریخ جهان 

تاریخ ایران دوره اسلامی

پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی 

مجموعه تست سال های اخیر 6

زبان عمومی و تخصصی

پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی 

عربی 

پاسخنامه عربی 

تاریخ ایران باستان

تاریخ اسلام 

پاسخنامه تاریخ اسلام 

تاریخ جهان 

پاسخنامه تاریخ جهان

تاریخ ایران دوره اسلامی 

پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی

مجموعه تست سال های اخیر 7

زبان عمومی وتخصصی

پاسخنامه زبان

زبان عربی

پاسخنامه عربی 

تاریخ ایران باستان

پاسخنامه تاریخ ایران باستان 

تاریخ اسلام 

پاسخنامه تاریخ اسلام 

تاریخ جهان 

پاسخنامه تاریخ جهان

تاریخ ایران دوره اسلامی 

پاسخنامه تاریخ ایران اسلامی

قسمتی از متون این فایل :


مجموعه تست سال های اخیر 1

زبان انگلیسی  

1- Ann agreed to stay behind;she was used to ………. late. 

1) having 2) have 3) work 4) working 

2- Some people take pleasure in doing evil ………. others take plcasure in doing  

good. 

1) after 2) until 3) while 4) when 

3- Keep off my property………. ,I’II call the police. 

1) however 2) otherwise 3) still 4) therefore 

4- My supervisor advised me to………. the problem. 

1) look ahead 2) look pack 3) look into 4) look out of 

5- He………. forward to listen to the child. 

1) bent 2) cost 3) lent 4) sent 

6- This administration has………. many problems from the previos one. 

1) investigated 2) inherited 3) pretended 4) perfectcd 

7- Some seventy per cent of China’s to………. the U.S. go first to Hong Kong, for  

packaging and shipping. 

1) exports 2) experiments 3) records 4) reports 

8- He ran up the stairs there at………. . 

1) times 2) once 3) a pace 4) a time 

9- The United States is reprted to have partially lifted is ban on arms to Argentina. sail 2) sales 3) sell 4)

sells

زبان عربی  

عین الصحیح فیالترجمۀ أو التعریب للاسئلۀ رقم 31 حتی رقم :45  

31- «لم یزل و لا یزال ملک کریم یأتیک عنّا بعمل قبیح»: پیوسته فرشتهای بزرگوار …  

1) عملی ناشایست، از ما برای تو آورده و خواهد آورد.  

2) عملی ناشایسته را از ما به نزد تو آورده و میآورد.  

3) کاری غیرشایسته از ما به سوی تو آورده است.  

4) کاری ناشایست از ما به سوی تو میآورد.  

32- «کان علی الکوفۀ یومئذ من قبل عبداالله بن الزبیر، عبداالله بن مطیع»:  

1) آن روز عبداالله بن مطیع از جانب عبداالله بن زبیر، فرماندار کوفه بود.  

2) پیش از عبداالله بن زبیر، عبداالله بن مطیع امیر کوفه بود.  

3) قبل از عبداالله بن زبیر، عبداالله بن مطیع بر کوفه حکم میراند.  

4) زمانی عبداالله بن مطیع، از جانب عبداالله بن زبیر، بر کوفه حکم میراند.  

33- «إنّهم أکثر بداؤةً من سائر الاُمم و أبعد مجالاً فی القَفر»:  

1) آنها سابقهای دیرینه نسبت به سایر ملتها دارند و زمینهای برای فقر و نگونبختی ندارند.  

2) آنان بیشتر از همهی ملتها به بادیه نشینی متصفند و دارای سرزمینهای بی آب و علف و پهناوری هستند.  

3) آنها با سابقهترین ملّتها هستند و در دورترین دشتهای خشک رفت و آمد میکنند.  

4) آنان بیشتر از همهی ملتّها به بادیهنشینی متصفند و در دورترین دشتهای خشک رفت و آمد میکنند.  

34- «هذه أکثر کلّها اُولیات، ما أحسب لخلاف فیها محلا»:  

1) اینها همگی نخستین چیزهایی است که به گمان من برای پذیرفتن آنها جای اختلاف نیست.  

2) تمام اینها بدیهیاتی است که گمان نمیکنم، برای مخالفت با آنها جایی باشد.  

3) تمام اینها به گمان من، اولین چیزهایی نیستند که جای اختلاف داشته باشند.  

4) گمان نمیکنم اینها همگی اولین چیزهایی باشند که جایی برای مخالفت داشته باشند.    

تاریخ ایران باستان  

61- پیمان آنتالسیداس در زمان کدام شاه منعقد گردید؟  

1) اردشیر دوم 2) داریوش دوم 3) داریوش اول 4) کمبوجیه  

62- مزدك در زمان کدام پادشاه ایران قدیم قیام کرد؟  

1) شاپور یکم 2) فرهاد چهارم 3) قباد یکم 4) یزدگرد یکم  

63- سیموت با شیموت ربالنّوع کدام سرزمین بوده است؟  

1) ایران 2) بابل 3) سومر 4) عیلام  

64- شازی رب النّوع کدام سرزمین بود؟  

1) بابل 2) سومر 3) عیلام 4) مصر  

65- زندگینامههای مقایسهای اثر کیست؟  

1) پلوتارك 2) توسیدید 3) گزنفون 4) هرودو

تاریخ اسلام

-91 کدام مورد را میتوان اثر و نتیجه غزوه تبوك دانست؟

1) تسلیم شدن حکومت غسانیان در برابر مسلمانان

2) سرکوبی قبایل تحت حمایت امپراطوری روم شرقی در مرزهای شمال مثل قبیله کعب

3) قدرت نمایی اسلام در مرزهای شمالی و عقد قرارداد صلح و جزیه با اهالی آذر

4) ورود قبایل شمال جزیرة العرب به مدینه و پذیرش اسلام

-92 علائم خلافت چه بود؟

1) برده  خاتم  عصا 2) عصا  خاتم  عمامه 3) عمامه  خاتم  برده 4) عصا  عمامه  خاتم

-93 والیان علی (ع) در بصره به ترتیب چه کسانی بودند؟

1) سهل بن حنیف، عبیدالله بن عباس، زیاد بن ابیه و یزید بن قیس ارحبی

2) سهل بن حنیف، عبدالله بن عباس، زیاد بن سمیه

3) عبیدالله بن عباس، زیاد بن ابیه و ابوالاسود دؤلی

4) عثمان بن حنیف، عبدالله بن عباس، زیاد بن سمیه و ابوالاسود دؤلی

تاریخ ایران دوره اسلامی

به چه معنی است؟ « کرکیراق »

1) فهرست املاك که شامل نام و حدود آنها بود.

2) گروه نگهبانان

3) لشکر آراسته

4) مساعدهای که برای کمک به لشکر از مواجب صاحبان مشاغل کسر میشد.

-152 عکسالعمل تیمور در برابر مجموعه یاسای چنگیزی چگونه بود؟

1) براساس آن مأمور اجرای احکام بود.

2) نسبت به آن بیتفاوت بود.

3) هرگز آن را باطل نشمرد.

4) آن را لغو کرد و تزوکات خویش را معمول ساخت.

-153 کدام شخصاز وزرای شیعه مذهب برکیارق بود؟

1) عزالملک 2) فخرالملک

3) موید الملک 4) مجدالملک ابوالفضل البلاسانی

 پاسخنامه

و…

.برای مشاهده قسمت دوم به این قسمت مراجعه کنید

.برای مشاهده کل مطالب تست آزمون تاریخ به این قست مراجعه کنید


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود