جزوه مجموعه دروس آزمون سال های گذشته رشته علوم سیاسی

جزوه مجموعه دروس آزمون سال های گذشته رشته علوم سیاسی

اين جزوه درمورد مجموعه آزمون سال هاي گذشته (علوم سیاسی) است كه با فرمت پی دی اف در 385 صفحه آماده شده است. جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور- به همراه تست ها و پاسخ، در قالب pdf و در 385 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 385
حجم 17354 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


 مجموعه تست سال های اخیر

زبان عمومی و تخصصی 

مبانی علم سیاست

جامعه شناسی سیاسی

اصول روابط بینالملل و سیاست خارجی 

اندیشه های سیاسی(غرب و اسلام)

تحولات سیاسی اجتماعی ایران(از مشروطیت تاکنون) 

جهان سوم و مسائل آن

نظامهای سیاسی تطبیقی 

حقوق بین الملل عمومی 

سازمانهای بین المللی

تاریخ روابط بین الملل

تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز 

پاسخنامه

مجموعه تست سال های اخیر 

زبان انگلیسی عمومی

مبانی علم سیاست

جامعه شناسی سیاسی

اصول روابط بینالملل و سیاست خارجی 

اندیشه های سیاسی(غرب و اسلام)

تحولات سیاسی اجتماعی ایران(از مشروطیت تا کنون) 

جهان سوم و مسائل آن

نظام های سیاسی تطبیقی .

حقوق بینالملل عمومی 

سازمان های بین المللی

تاریخ و روابط بین الملل

تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز 

پاسخنامه

مجموعه تست سال های اخیر 

زبان عمومی و تخصصی 

مبانی علم سیاست

جامعه شناسی سیاسی

اصول روابط بینالملل و سیاست خارجی 

اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 

تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون)

جهان سوم و مسائل آن 

نظامهای سیاسی تطبیقی

حقوق بین الملل عمومی

سازمانهای بین المللی

تاریخ روابط بین الملل

تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز 

پاسخنامه 

مجموعه تست سال های اخیر 

زبان انگلیسی (عمومی) 

مبانی علم سیاست

تاریخ روابط بین الملل

اصول روابط بینالملل و سیاست خارجی

اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 

نظامهای سیاسی تطبیقی

پاسخنامه 

آزمون خودسنجی اول

پاسخنامه تشریحی

آزمون خودسنجی دوم 

پاسخنامه تشریحی  

منابع 

 

بخشی از متون :


مجموعه تست سال های اخیر 
زبان عمومی و تخصصی 

1- – William is a hardworking person; ………. likes to have a good time 
1) while he 2) but also he 3) nevertheless, he 4) that he 
2- ……….the stock market is susceptible to subtle political changes is well-known. 
l) For 2) That 3) What 4) Because 
3- – Small cars are………. large ones, which generally use much more gasoline. 
1) the most popular of 2) as popular today as 
3) the same popularity 4) as popular 
4- – The data was analyzed according to neighborhoods, but other key………. like 
credit rating, job history, savings, and marital status were ignored altogether. 
1) variables 2) resources 3) principles 4) equations 
5- – Except under clearly defined circumstances, it is illegal in Britain for a 
company to………. its own shares. 
1) attain 2) pursue 3) display 4) purchase 

مبانی علم سیاست 
31- کدام عبارت در مورد ملت صحیح است؟ 
1) از یک اجتماع گستردهتر یمتجزیه شود. 2) نهادی سیاسی ـ حقوقی است .
3) یپد دهیا تاریخی ـ سیاسی و فرهنگی است. )4 از ادغام اجتماع یها کوچک به یموجود دیآ . 

-32 کدام مورد از ویژگی «های یک حکومت» یمبه شمار ؟رود 
1) انتزاعی بودن 2) دائمی بودن 3) کم و بیش دائمی بودن 4 ) مشخص و واقعی بودن 

-33 کدام شاخص از جنبه یها مثبت توسعهی سیاسی محسوب یم ؟شود 
1) سیاسی شدن نیروهای مصلح 2) تمرکززدایی سیاسی و اداری 
3) یکپارچگی ساخت دولت 4) کاهش حوزه نفوذ دولت 

-34 در شکل پارلمانی حکومت، دوره تصدی مقام اجرایی واقعی به چه چیز بستگی دارد؟ 
1) اراده قوه مقننه 2) مقام اجرایی اسمی 
3) اراده پادشاه با رئیس جمهوری 4) هیئ ات انتخ ب کنندگان 

35- در چارچوب کنترلها لتو عاد یها سهقوای گانه حکومت، کدام رکن باید قراردادهای دولـت آمریکـا بـا
دولت یها دیگر را توصیف کند؟ 
 1) کنگره 2) مجلس سنا 3) مجلس نمایندگان 4 ) شورای روابط خارجی 

36- یمکدام نهاد کوشد بر تصمیم گیری حکومت درباره یس است یها عمومی، اجراواصلاح آن تأثیر بگذارد؟ 
1 ) بوروکراسی 2) حزب یها سیاسی 3 ) سازمان یها محلی 4 ) گروه یها فشار 

121- کدام اندیشمند«عدالت» «را براساس استحقاق داشتن» تعریف کرد؟ 
1) جان راولز 2) رابرت نوزیک 3) مایکل اوکشات 4) فردریش هایک 

-122 «مفهوم آزادی مثبت» از دیدگاه آیزایا برلین، با کدام مفهوم پیوند دارد؟ 
1)خودسروری انسان 2) آزادی از مداخله دیگران 3 ) رهایی از مداخله دیگران 4 ) رهایی از بند نفس اماره 

-123 خاستگاه اولیه اندیشههای نخبه گرایی (الیتیسم) در قرن بیستم کدام کشور بود؟ 
1) آلمان 2) ایتالیا 3) اتریش 4 ) هلند

-124 این عقیده که هرچه تضادهی سرمایه داری آشکارتر و حادتر شود، پرولتاریا آگاهی طبقـاتی بیشـتری
خواهد یافت و رزمندهتر خواهد شد، با عقاید کدام متفکر همخوانی ندارد؟ 
1) انگلس 2) پلخانف 3) لنین 4) مارکس 

125- کدامیک از مفاهیم زیر از جمله مفاهیم اصلی فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم به شمار می رود؟ 
1) جغرافیاگرایی و داروینیسم اجتماعی 2) خردگریزی و دولت یکه تاز 
3) ملت گرایی و وطن پرستی افراطی 4) نژادپرست و اصالت سرزمین 

تحولات سیاسی اجتماعی ایران(از مشروطیت تاکنون) 
-151 سه شخصیت(مثلت اقتدار) که بیشترین رابطه را با محمدرضا شاه داشتند، چه کسانی بودند؟ 
1) حسنعلی منصور، احمد قریشی، اسداالله علم 2) اسداالله علم، منوچهر اقبال، شریف امامی 
3) علی امینی، امیرعباس هویدا، ابوالحسن ابتهاج 4) سرلشکر نصیری، جمال امامی، اردشیر زاهدی 

152- علت مخالفت برخی از آزادیخوهان، مشروطه خواهان و عناصر نوگرا بـا جمهـوری خـواهی در هنگـام
نخست وزیری رضاخان(3ـ1302) کدام است؟ 
1) نگرانی از هرج و مرج های احتمالی در اثر برقراری جمهوری 
2) نگرانی از تضعیف احتمالی مذهب در اثر برقراری جمهوری 
3) سلطنت طلب بودن گروههای مزبور و مخالفت آنها با هر شکل دیگری از حکومت 
4) نگرانی از قدرتیابی بیشتر رضاخان و برقراری دیکتاتوری توسط او تحت نام جمهوری 

153- کدام مورد سبب تشدید بحران یها اقتصادی و سیاسی در اواخر دهه 1330)40 ـ1337) در ایران شد؟ 

1) قطع کمک یها مالی خارجی و کاهش درآمدهای نفتی 
2) فشار آمریکا بر رژیم شاه برای اجرای اصلاحات ارضی و تغییر نخبگان حاکم 
3) افزایش کسری موازنه پرداختها و یبده یها خارجی و فساد مالی هیأت حاکمه 
4) هیچ کدام 

154- دلیل اختلاف نهضت آزادی با جبهه ملی در سال 1340 چه بود؟ 
1) مسائل مذهبی 
2) اسلامی بودن نهضت آزادی خواهان و تمایل جبهه ملی به سلطنت مشروطه 
3) مخالف بودن نهضت آزادی با انقلاب سفید در حالی که جبهه ملی آن را به صورت مشروط پذیرفته بود. 
4) مخالفت آزادی با انقلاب سفید در حالی که جبهه ملی آن را به صورت مشروط پذیرفته بود. 

نظام ها ی سیاسی تطبیقی 
211- در کدام کشور دادگاهها از استقلال زیادی برخوردارند؟ 
1) چین 2) هند 3) مصر 4) عربستان سعودی 

-212 توجه به باز خورد منفی موجب ………. نظام یم شود. 
 1) افزایش داده یها 2) کاهش داده یها 3) تضمین بازده 4) جلوگیری از فروپاشی 

-213 از نظر پارسونز، کدام دو عامل از عوامل چهارگانه زیر مسئولیت بقای نظام را به عهده دارد؟ 
1) سازواری و تطابق با محیط 2) حفظ الگویی و تطابق فرهنگی 
3) حفظ الگویی و توانایی دست یابی به هدف 4) توانایی دستی یاب به هدف و قدرت سیاسی 

-214 از نظر هانتینگتون مقایسه نظام یها توسعه یافته و نظام یها یمدر حال زوال تواند ناشی از توازن بـین…………… و …. ……….. نشان یم دهند. 
1) خواستها امکانات 2 ) ساختارهاـ کارکردها 3 ) فرآیندهاـ کارکردها 4 ) یورود ها یخروج ها 

215- گروهی از اندیشمندان تمایز بین جوامع سنتی و مدرن را در قالب دو مفهوم ………. و ………. است. 
1) فردی ـ جمعی 2) جمعی ـ اجتماعی 3 ) فرهنگی ـ مدنی 4) فرهنگی ـ عرفی 

216- در نظریه یگرادکارکر ـ ساختاری، هر نظام سیاسی معطوف به دو تحول ………. و ………. است. 
1) حقانیت ـ معنویت 2) دولت سازی ـ ملت سازی 
3) حفظ الگویی ـ تغییر انطباقی 4) مشارکت گرایی ـ توزیع گرایی 

حقوق بین الملل عمومی 
-236 چنانچه یدر اچه یا توسط دو یا چند کشور محاط شده باشد بـرای تعیـین مـرز معمـولاً از کـدام روشاستفاده می شود ؟

1) خط تالوگ 2) خط میانی 3) خط مقسم آب 4) خط الرأس 

237- طبق کنوانسیون 1982، منطقه عبارت است از بستر دریا شامل کف دریا و زیر دریا و زیر کف دریا بعـداز: 
1) خط مبدأ تعیین عرض دریای سرزمینی 2) حدود قلمرو قضایی ملی 
3) دریای سرزمینی 4) حدود قلمرو قضایی ملی 

238- خط تالوگ در اروند رود به کدام یک از صور زیر تعریف شده است؟ 
1) خط میانه بهترین آبراه قابل یکشت یران در پا نیی نیتر سطح قابل یکشت یران 
2) خط میانه بهترین آبراه قابل یکشت یران در بالاترین سطح قاب یکشت یران 
 3) خط حاصل از اتصال قیعم نیتر نقاط بستر رودخانه 
4) خط القعر بهترین آبراه قیعم نیتر نقاط بستر رودخانه 

239- عمل توصیف مورد نظر ماده 39 منشور ملل متحد راجع به تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجـاوزتوسط کدام

رکن صورت میگیرد؟
1) توسط دبیر کل 2) فقط توسط مجمع عمومی 
 3) فقط توسط شورای امنیت 4) عملاً توسط شورای امنیت یا مجمع عمومی 

سازمانهای بین الملل 
261- منشور آتلانتیک توسط چه کسانی و با تأکید بر دستی یاب به کدام اهداف صادر شد؟ 
1) روزولت و چرچیل ـ تشکیل سازمان ملل، دعوت از کشورها برای مقابله با کشورهای محور و خلع سلاح 
2) چرچیل و ترومن ـ دسترسی همه ملل به منابع طبیعی و بازرگانی، حق تعیین سرنوشت و خلع سلاح 
3) روزولت و چرچیل ـ حق تساوی ملل در نوع انتخاب حکومت، عدم توسعه طلبی ارضی و خلع سلاح 
4) چرچیل و ترومن ـ کمک اقتصادی و بازسازی اروپا پس از جنگ، دسترسی ملتها به منابع اقتصادی و بازرگـانی وعدم توسعه طلبی ارضی 

-262 مهم نیتر ابتکار ایران در محدودهی مسائل حقوقی در کنفرانس یسانفرانس سکو، کدام است؟ 
1) قبول صلاحیت ترافعی دیوان بر حل اختلاف بین دولتها 
2) تأکید بر پذیرش بند مربوط به پذیرش صلاحیت اختیاری دیوان 
3) دادن رأی مشورتی دیوان نیب یالملل دادگستری به درخواست سازمان یها نیب یالملل 
4) تلاش برای ترغیب دولتها مبنی بر ملحق شدن به بند مربوط به پـذیرش صـلاحیت اجبـاری دیـوان بین الملل دادگستری 

تاریخ روابط بین الملل 
286- کدام جنبش در روسیه به«نهضت دسامبریت ها» معروف شد؟ 
1) نهضت نهیلیستی 2 1820) نهضت انقلابی علیه تزار 1825 
3) نهضت آنارشیستی 4 1840) نهضت صلح طلب 1890 

-287 استقلال بیشتر کشورهای آمریکای لاتین در چه زمانی اتفاق افتاد و کـدام کنفـرانس اروپـایی بـر آن تأثیرگذار بود؟ 
 1) دهه 1648، کنفرانس وستفالی 2) دههی 1815ـ1805، کنفرانس وین 
3) دههی 1820، کنفرانس ورونا 4) دههی 1915ـ 1905، کنفرانس یها لاهه 

-288 استقلال بلژیک از نتایج کدام انقلابهاست ؟
1) انقلاب یها 23ـ2 1822 ) انقلاب یها 3 1830 ) انقلاب یها 4 1848 ) انقلاب یها 1870 

-289 کنفرانس 1856 پاریس به کدام منظور تشکیل شد؟ 
1) تحدید قدرت عثمانی 2) انضمام بوسنی و هرزگوین به اتریش 
3) تثبیت شکست روسیه در جنگ یها کریمه 4) تقسیم اتریش به اتریش و مجارستان 

تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز 
-311 کدام رویکرد یزم نه یها نیب یالملل حل اختلافات میان ایران و عراق و شروع مذاکرات و انعقـاد قـرارداد صلح الجزایر را میان دو کشور فراهم کرد؟ 
1) خروج آمریکا از ویتنام در زمستان سال 1353 
2) جلسه سران اوپک در الجزایر در اسفند ماه سال 1353 
3) ملاقات شاه و صدام حسین در الجزایر 
4) مذاکرات و توافق سران آمریکا و شوروی بر سر اختلافات نیب یالمللـ و منطقـهیا در آذرمـاه سـال 1353 در ولایوستک 

-312 اصرار حکومت جیمی کارتر به رژیم شاه مبنی بر اجراء سیاست حقوق بشر در ایران به واسطه آن بـودکه ………. . 
1) واشنگتن یم توانست با اجراء آن سیاست افکار عمومی را نسبت به رژیم شاه خوش بین نماید. 
2) به دلیل نزدیکی شاه با جمهوری خواهـان و کمـک مـالی وی بـه رقیـب جیمـی کـارتر، حکومـت جدیـد آمریکـا
یم توانست از شاه انتقام بگیرد. 
3) سیاست رعایت حقوق بشر بخشی از سیاست خارجی آمریکا بود و مسئله یا نبود که صرفاً در رابطه بـا رژیـم شـاه سابق طراحی شده باشد. 
 4) واشنگتن یم خواست تا با اجراء آن سیاست از سوی رژیم شاه جلوی گسترش نفوذ جریانات اسلام گـرا را در ایـران بگیرد.
و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود