جزوه طرح تفصیلی تهران

جزوه طرح تفصیلی تهران

جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری مجموعه ي ضوابط و مقررات طرح تفصيلی يكپارچه شهر تهران است كه با فرمت پی دی اف در 68صفحه آماده شده است .

مشخصات فایل

تعداد صفحات 68
حجم 6048 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

جزوه طرح تفصیلی تهران

 

فهرست مطالب :


مقدمه 

فصل اول: ضوابط و مقررات استفاده از اراضي و ساخت و ساز در پهنه هاي شهر تهران 


ساختار پهنه بندي شهر تهران

نحوه استفاده از اراضي و ساختوساز در “پهنه سكونت ( R )

نحوه استفاده از اراضي ساخت و ساز در “پهنه فعاليت  ( S )

نحوه استفاده از اراضي و ساخت و ساز در “پهنه مختلط ( M)

نحوه استفاده از اراضي در “پهنه حفاظت سبز و باز” ( G )

 اراضي ذخيره توسعه و نوسازي شهري 

 
فصل دوم : ضوابط و مقررات عام محدودهي شهر تهران


 تراكم ساختماني مجاز 

سطح اشغال و باز و مكان استقرار بنا (توده گذاري)

تفكيك و تجميع قطعات (پلاك ها)

بلند مرتبه سازي ( ١٢ طبقه و بيشتر) 

شبكه معابر دسترسي

پاركينگ 

حفاظت از ميراث تاريخي شهر 

حفاظت از ميراث طبيعي شهر (اراضي مزروعي و باغات) 

بافتهاي فرسوده و ريزدانه 

ساير ضوابط و مقررات ساخت و ساز 

 

مقدمه 
اين سند، مجموعه ي ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران است، كه براسـاس ضـوابط و 
مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلي مصوب شـورايعالي شهرسـازي و معمـاري ايـران، آذرمـاه ١٣٨٦) تدوين شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضي و ساخت و ساز در هريك از پهنه هـاي شـهر تهران و همچنين ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز و شهرسازي در محدوده شهر تهران است. 
مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي، همراه با كليه نقشه هـاي يكپارچـه ١:٢٠٠٠ ايـن طـرح، سـند 
اجرايي و ملاك عمل براي تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردها و همچنين تكوين سازمان فضايي طرح جامع، به عنوان الگوي مطلوب توسعه شهر تهران، در افق طرح است. 
با اجراي طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبـات هـدايت و كنتـرل 
تحولات كالبدي شهر، ساماندهي فضاهاي شهري و دستيابي توأمان به حقوق عمومي و خصوصـي در سـطح شهر با تلفيق مناسب آن در پيشبرد مديريت توسعه و عمران شهري ميسر ميگردد. 
سند ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران براساس بند (٣) مصوبه ٤٥٤ كميسيون مـاده 
پنج شهر تهران (مورخ /١٣٨٧ ٠٩/ ٠٤) تهيه و در اسفندماه ١٣٨٧ ارائه شده است. سند مذكور در سال ١٣٨٨ در شهرداري تهران، معاونت شهرسازي و معماري و شهرداري مناطق، با دقت لازم، در جلسـات كارشناسـي متعدد بررسي گرديـده و در مراجـع تصـميم سـازي نهـايي گرديـد و در راسـتاي اجـراي مصـوبه شـماره ١٦٠/١٣٥١/١٥٣٧٤ مورخ /١٣٨٨ ١٠/ ٢٠ شوراي اسلامي شهر تهران، مبني بر الزام شهرداري بـه ارائـه لايحـه طرح تفصيلي، شهرداري تهران سند نهايي طرح تفصيلي شهر تهران را براساس سند مصوب طرح راهبري -ساختاري (جامع) شهر تهران و طرح تفصيلي ١:١٠٠٠٠ مصوب كميسيون ماده پنج در اواخـر سـال ١٣٨٨ بـه شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمود. 
شوراي اسلامي شهر تهران نيز، پس از بررسي در كميسيونهاي مربوطـه، سـرانجام در فـروردين مـاه 
١٣٩٠، طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران را تأييد و تصويب نمود. 
از ابتداي سال ١٣٩٠ نيز، طرح تفصيلي يکپارچه شهر تهران، در كارگروه فني كميسيون ماده پنج شهر 
تهران، تحت بررسي قرار گرفت، که نهايتاً براساس پيشنهادات اعضاي كارگروه و سپس اعضـاي كميسـيون ماده پنج، اصلاحات لازم انجام و سند نهايي طرح تفصيلي يکپارچه شهر تهران و ضـوابط و مقـررات آن، در اسفند ماه ١٣٩٠، در كميسيون ماده پنج شهر تهران، به تصويب رسيد و در ارديبهشت ماه ١٣٩١ نيز، به تاييد شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رسيد. 
و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود