جزوه عناصر جزئيات

جزوه عناصر جزئيات

جزوه عناصر جزئيات رشته مهندسی معماری كه با فرمت PDF و در 462 صفحه آماده شده است، جزوه آمادگی آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 462
حجم 12909 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


ﻓﺼﻞ اول:زﻣﻴﻦ و ﭘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 

ﻓﺼﻞ دوم:ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن با مصالح بنايي

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻜﻤﻴلی

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ اول

ﺳﺆاﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻓﺼﻞ دوم

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ دوم

ﺳﺆاﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻓﺼﻞ ﺳﻮم 

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺳﺆاﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ  اي ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ 

ﺳﺆاﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ  اي ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ 


فصل اول:زمين و پي ساختمان
مقدمه
براي استحكام و پايايي هر ساختمان كه بر روي بستري از خاك زمين ساخته ميشود، دانستن اطلاعاتي در مـورد خـاك مورد نظر ضروري ميباشد، زيرا اين خاك ميبايست تاب تحمل نيروهاي وارده از جانب ساختمان را داشته باشد. يكـي ازعواملي كه در تاب تحمل خاك مؤثر است وزن مخصوص توده خاك ميباشد كه توسط آزمايش به دست ميآيد. 
1 -1 آزمايشهاي خاك 
آسانترين روش نمونهبرداري براي شناخت خاك، روش«گمانه زني، چاه زني يا سنداژ» ميباشد كه به ما امكان شـناختقشرهاي زيرين خاك را ميدهد. حفاري چاه بايد تا رسيدن به خاك مطلوب ادامه يابد، تا پس از بررسي لايه هاي مختلف و كنترل نهايي آزمايشگاه در مورد نحوه ظرفيت باربري و مقاومت خاك در لايههاي پايينتر، سازه را روي خاك بنا نمود. 
2 -1 شناسايي و طبقه بندي خاكها 
در مهندسي پي و پيسازي خاكها به دو دستهي مهم، يعني ريزدانه و درشتدانه، تقسيم ميشوند كـه مـيتـوان تعبيـرخاكهاي چسبنده و غير چسبنده (اصطكاكي) را نيز به ترتيب براي آنهـا بـه كـار بـرد. خـاكهـاي ريزدانـه از تخريـب
شيميايي سنگ پديد ميآيند و ذرات آنها با چشم ديده نميشود. مقاومت برشي آنها عمدتاً از طريق پارامتر چسبندگي (C) حاصل ميشود. تراكم آنها دشوار است و عمده نشست ناشي از بارگـذاري در آنهـا وابسـته بـه زمـان اسـت. ايـن
خاكها داراي قابليت آبگذري و يا ضريب نفوذپذيري پاييني هستند و غالباً تـوان بـاربري و سـختي كمتـري نسـبت بـه خاكهاي درشتدانه دارند. رفتار خاكهاي ريزدانه با جذب آب تغيير ميكند. از طرف ديگر، خاكهاي درشتدانـه داراي نفوذپذيري و زهكشي قابل توجه ميباشند و از مصالح مناسب جهت كاربرد در صنعت راهسازي، زهكشي و فيلتـر، بـتن وآسفالت به شمار ميآيند. به استثناي ماسههاي شل و غير متراكم، اين خاكها معمولاً توان باربري و سـختي مناسـب بـا قابليت تغييرات حجمي كم در بارگذاريهاي استاتيكي دارند. مقاومت برشي اين خاكها از طريق اصطكاك داخلـي بـين ذرات(حاصل ميشود. نشست اين خاكها هنگام بارگذاري به صورت آني و سريع است. تراكم اينگونه خاكها نيز بهسهولت توسط كوبنده هاي ارتعاشي انجام ميپذيرد.

 سؤالات چهارگزينهاي فصل اول
1-عمق خاك برداري تابع كداميك از عوامل زير نيست ؟ 
1) كاربري طبقات زيرين 2) تعداد طبقات ساختمان 
3) ابعاد و اندازه هاي قائم پي و شالوده 4) سيستم سازه اي ساختمان 

2-سازه نگهبان در گودبرداري براي چه اجرا مي شود ؟ 
1) استحكام بيشتر پي سازي و سازه ساختمان 2) ايجاد صلبيت در بخش هاي پائيني سازه ساختمان 
3) جلوگيري از رانش ديواره گودبرداري ساختمان 4) ايجاد پايه اي براي استقرار عناصر قائم باربر ساختمان 

3-حداقل عيار ملات ماسه سيمان براي اجراي طوقه چاه فاضلاب كدام است؟ 
 كيلوگرم 300 (4 كيلوگرم 350 (3 كيلوگرم 400 (2 كيلوگرم 250 (1

4-در مورد كرسي چيني رعايت كداميك از ضوابط زير الزامي مي باشد ؟ 
1) كرسي چيني بايد از روي سطح شالوده تا كف تمام شده محوطه پيرامون ساختمان باشد. 
2) تنها در زمين هاي مرطوب استفاده از آجر در كرسي چيني الزامي مي باشد. 
3) ملات ماسه سيمان مصرفي در كرسي چيني با نسبت يك به سه مي باشد. 
4) عرض كرسي چيني بايد حداقل 10 سانتيمتر بيشتر از عرض ديوار باشد. 

5- ميزان همپوشاني گوني در قيرگوني چند سانتيمتر است؟ 
 سانتيمتر 25 (4 سانتيمتر 10 (3 سانتيمتر 20 (2 سانتيمتر 5 (1

6-كداميك از موارد زير درخصوص قيرهاي R 80/25 و R 90/15 صحيح مي باشد؟ 
1) هر دو قير خالص هستند- 25 و 15 درجه نفوذ و 90 و 80 درجه نرمي آنهاست. 
R 80/25 (2 قير اكسيده و R 90/15 قير خالص است- 25 و 15 درجه نرمي و 90 و 80 درجه نفوذ آنها است. 
3) هر دو قير اكسيده هستند- 25 و 15 درجه نفوذ و 90 و 80 درجه نرمي آنهاست. 
R 80/25 (4 قير خالص و R 90/15 قير اكسيده است- 25 و 15 درجه نرمي و 90 و 80 درجه نفوذ آنها است. 
و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود