جزوه مدیریت امور ساختمانی و علم اداره کارگاه

جزوه مدیریت امور ساختمانی و علم اداره کارگاه

جزوه مدیریت امور ساختمانی و علم اداره کارگاه ، کد 0238 با فرمت PDF ، در دو جزوه فایل تایپی 146 صفحه و 21 صفحه فایل دست نویس

مشخصات فایل

تعداد صفحات 167
حجم 40996 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


مدیریت امور ساختمانی و علم اداره کارگاه

مقدمه

وظایف مدیریت

انواع رهبری

خصایص رهبر یا مدیر

روابط انسانی

نظریات اصلی در روابط انسانی

علائق و منافع متقابل

مختلف بودن افراد

غرور انسان

اصل انگیزش

تقسیم کار

تقسیم کار ازجهت مشاغل و رشته های مختلف اقتصادی

حدود تقسیم کار

تفویض اختیارات

اصول تفویض اختیار

محاسن توفیض اختیار

مزایای تفویض اختیار

افزایش بازدهی

ازدیاد علاقه نسبت به انجام وظیفه

توقیت همکاری دسته جمعی

جلوگیری از اتلاف وقت مدیران

علل خودداری از تفویض اختیار

مدیریت امورساختمانی

تعریف شرکت و انواع شرکت ها

شرکت سهامی

شرکت سهامی خاص

شرکت با مسئولیت محدود

دلایل منحل شدن شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی

سهام

مجامع عمومی

ظرایط احزار صلاحیت شرکت پیمانکاری

تعاریف

بودجه عمرانی

پیمان و قرارداد

مواد پیمان

کارفرما

پیمانکار

دستگاه نظارت

نظار مقیم

رئیس کارگاه

مبلغ اولیه و مبلغ کل پیمان

کارگاه – محل کار – پای کار

کارهای فرعی

قیمت جدید

تعلیق کار

دفترچه فهرست بها

دفترچه شرایط عمومی پیمان

دفترچه مشخصات نی پیمان و نقشه ها

دفترچه شرایط خصوصی پیمان

صورت وضعیت موقت

صورت وضعیت قطعی

تحویل موقت

تحویل قطعی

وظایف و اخیارات کارفرما

وظایف کارفرما

تهیه زمین

تهیه اعتبار

انتخاب مهندس مشاور

تصویب مرحله اول فاز 1 و مرحله دوم فاز 2

انتخاب پیمانکار

تحویل زمین

رسیدگی به صورت وضعیت موقت کار

رسیدگی به صورت وضعیت قطعی

تعدیل

تحویل موقت

تحویل قطعی کار

صورت حساب قطعی و تصفیه حساب پیمانکار

اختیارات کارفرما

پیش پرداخت

نحوه پس گرفتن پیش پرداخت

تغییر مقادیر کل

تغییر مدت پیمان

کارهای جدید

تغییر مشخصات نقشه

تعلیق دادن کار

خاتمه دادن به پیمان و تعیین و تکلیف آن

محاسبه و کسر جرائم تاخیر

فسخ پیمان (خلع ید)

وظایف مهندس مشاور

مطالعات مقدماتی

تهیه نقشه های اجرائی

مناقصه و نظارت

مناقصه و تعیین پیمانکار

نظارت بر اجرای کار

وظایف هندس مشاور در دوره نگهداری

شرایط عمومی پیمان – حدود اختیارات مهندس مقیم

تائیدات و تعهدات پیمانکار

تائیدات پیمانکار

پیاده کردن نقشه ،حفاظت تاسیسات و نقاط نشانه و مدا ، محدود نمودن عملیات در اراضی تحویل شده

محل و شرایط تهیه مصالح تدارکات

قوانین کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و مالیات ها

انتقال به غیر پرداخت مطالبات پیمانکار جز

اجرای عملیات موضوع پیمان در شب

اشیا عتیقه و آثار تاریخی

محل قانونی پیمانکار

ضمانت نامه ها

تعریف

انواع ضمانت نامه

توضیحات لازم در مورد فصول و شرایط عمومی پیمان

درمورد کارگران و اتمام کارها

وظایف و اختیارات پیمانکار

در مورد انجام کار

مربوط به کارگران بیمه

مراقبت و حفاظت

تنظیم گزارش و موارد دیگر

وظایف و اختیارات کارفرما یا صاحب کار

اختیارات کارفرما

وظیفه کارفرما

تعهدات کارفرما

رئیس کارگاه

وظایف و اختیارات سرپرست کارگاه

روابط بین کارفرما و پیمانکار

اجرای کار

تعلیق کار

فسخ پیمان

خاتمه دادن پیمان

بازرسی و تحویل

قراردادهای بین پیمانکار و پیمانکارن مختلف

بازرسی عملیات ساختمانی

سفارشات مصالح و مواد اولیه

تدارکات پیمانکار

جلوگیری از سوانح  و بهداشت کارگاه

ضمانت نامه تعهدات

کسور وجه اضمان و استرداد آن

پیشنهادی پیمانکار

تنظیم صورت وضعیت موقت کارها و طرز پرداخت ماهانه

تحویل موقت

صورت وضعیت قطعی

تحویل موقت

هزینه نگهداری در دوره تضمینی

صورت حساب قطعی و تصفیه حساب پیمانکار

دوره تضمینی

دستورات لازم برای شرکت کننده گان در مناقصه

اساس مناقصه

امضای پیشنهاد مناقصه

سپرده شرکت در مناقصه

طرز تسلیم پیشنهاد

بازکردن پیشنهاد

استرداد پیشنهاد شرکت در مناقصه

محفوظ بود حق رد پیشنهادات به صورت کلی و جزئی

تسلیم تجزیه واحد بهاء شرکت کننده در مناقصه

تعهدات پیشنهاد دهنده در مقابل کارفرما

اقرار نامه عدم تبالی

پیشنهادات ناقص

نمونه تقاضای شرکت در مناقصه

موسسات یک نفری و بنگاه های شخصی

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلف سهامی

شرکت سهامی

مزایا و معایب شرکت های سهامی

اوراق قرضه

شخصیت حقوقی

سهام عادی

سهام ممتاز

سرمایه ثبت شده و سرمایه پرداخت شده

برنامه ریزی

کلیاتی پیرامون روش ارزیابی و بررسی برنامه

موراد استفاده

مزایای پرت

شبکه پرت

هدف برنامه

نمودار ستونی

از نمودار های سنونی تا شبکه

شبکه

برآورد زمانی

روشه محاسبه پرت

مقدمه

اطلاعات مورد نیاز

زمان مورد لوزم

کمترین زمان مورد لزوم

طولانی ترین زمان مورد لزوم

فرجه

روش محاسبه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود