جزوه طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری

جزوه طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری

جزوه طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری ،کد 0194 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 112
حجم 6377 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


فصل اول : آشنایی با مهندسی ترافیک

مقدمه

تعریف مهندسی ترافیک

اجزا مهندسی ترافیک

استفاده کننده

شرایط محیطی

شرایط روانی

عوامل احساسی

عوامل ظاهری

دید پیرامونی

روش های تفکیک و تقسیم راه ها

طبقه بندی راه ها

اجزا سطح مقطع راه

تقاطع ها

اصول طراحی تقاطع ها

تقاطع های هم سطح

تقاطع های غیر هم سطح

 

فصل دوم : طرح هندسی

طبقه بندی راه ها

معیارهای طبقه بندی

آزاد راه ها

کنترل های طراحی

حجم ترافیک

ترکیب ترافیک

سرعت طرح

کنترل دسترسی

وسیله نقلیه طرح

اجزاء سطح مقطع راه

سرعت طرح های حداقل برای انواع راه ها بر حسب کیلومتر در ساعت

سطح رویه

عرض خط عبور

شیب های عرضی عادی

شانه ها

پیاده رو ها

جدول گذاری

حفاظ ها و پایه ها

شیب کناری

میانه

عرض حریم راه

 

فصل سوم : مسیربندی راه ها

مقدمه

مسیربندی افقی

فراز عرضی قوس ها

قوس دایره ای

مسیر بندی قائم

حداکثر شیب

رابطه حداکثر شیب با سرعت طرح برای جاده های اصلی

طول بحرانی شیب

مسافت دید

مسافت دید توقف

مسافت دید سبقت

مسافت دید در قوس های قائم

قوس های قائم محدب

قوس های قائم مقعر

مسافت دید در قوس های زیرگذر

مسافت دید در قوس های افقی

یافتن حداقل فاصله مانع از لبه داخلی جاده

منحنی حد دید

 

فصل چهارم : تقاطع های هم سطح

مقدمه

کلیات

اهمیت

اهداف و اصول طراحی

عامل انسانی

رانندگان

عادت ها و ویژگی عابران

عامل های ترافیکی

عامل های فیزیکی

عامل های اقتصادی

انواع تقاطع

انواع طرح های سه راه و مورد های استفاده از آن ها

سه راه ساده با خط عبور کمکی

سه راه با جزایر ترافیکی

انواع طرح های چهار راه

آمار و اطلاعات لازم برای طراحی

تصادف ها

عامل فیزیکی

عامل های اقتصادی

منابع گرد آوری آمار و اطلاعات

اصول جریان بندی ترافیک

جریان های اصلی عبور

سطح برخورد

زوایه تقاطع

نقاط برخورد

خط عبور کمکی تغییر به سرعت

ترافیک گردشی

جزیره های ترافیکی

جزیره های هدایت کننده

جزیره های جدا کننده

جزیره های پناه دهنده

ممنوعیت گردش

 

فصل پنجم : تقاطع های غیر هم سطح

مقدمه

هدف

توجیه اقتصادی – اجتماعی

افزایش تحرک و کاهش تاخیر

اصلاح گلوگاه ها

حذف یا کاهش حوادث خطرناک

وضعیت منطقه تقاطع

هزینه های استفاده کنندگان

حجم ترافیک

تقاطع با راه آهن

فاصله بین تقاطع های غیر هم سطح

انواع تقاطع ها غیر هم سطح

تقاطع های غیرهم سطح سه راه

تقاطع غیر هم سطح با زابط یگانه

انواع تقاطع های غیر هم سطح

تقاطع غیر هم سطح با رابط یگانه

تقاطع های غیر هم سطح لوزی

تقاطع های غیر هم سطح شبدری

نقاط شعف تقاطع های غیر هم سطح شبدری

تقاطع های غیر هم سطح نیمه شبدری

تقاطع های غیر هم سطح تدریجی

تقاطع های غیر هم سطح مرکب

 

فصل ششم : مطالعات سرعت نقطه ای

مقدمه

کاربرد های اطلاعات سرعت نقطه ای

تعاریف

تحلیل اطلاعات سرعت لحظه ای

نمایش گرافیکی اطلاعات سرعت

مشخصات سرعت لحظه ای

روند های سرعت

توزیع سرعت

 

فصل هفتم : مروری بر برخی مفاهیم آماری

مقدمه

توزیع نرمال

برازندگی تطابق

 

فصل هشتم : مطالعات حجم ترافیک

مقدمه

تعاریف

نیاز به اطلاعات حجم

روش های اندازه گیری حجم

معایب شمارش مکانیکی

روش خودروی ناظر بر شمارش

 

فصل نهم : ابزار کنترل ترافیک

مقدمه

کاربرد های ابزار کنترل ترافیک

وظیفه ابزار کنترل ترافیک

ابزار مقرراتی

ابزار هشدار دهنده

ابزار راهنمایی کننده

ظوابط ابزار کنترل ترافیک

طراحی ابزار

موقعیت ابزار

نگهداری ابزار

یکپارچگی ابزار

توسعه استاندارد های ملی یکپارچه

دستنامه ابزار کنترل ترافیک یکپارچه

تدوین استاندارد های مختص نواحی آموزشی

تاثیر کاربرد نادرست ابزار کنترل ترافیک


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود